VNG-voorzitter Sharon Dijksma opent de online bestuursvergadering, waarin het bestuur onder meer de agenda van de Algemene Ledenvergadering op 1 december bespreekt en de vorming van het zogenoemde ‘regioberaad’.

Pilot regioberaad

In de Verenigingsstrategie 2030 van de VNG is de ambitie opgenomen om via een ‘regioberaad’ meer leden actiever te betrekken bij de VNG en sneller te kunnen reageren op actuele, grote onderwerpen. Dit in aanvulling op de bestaande governance van ALV, bestuur, commissies en colleges.

Bestuurslid Sacha Ausems is voorzitter van de werkgroep die een pilot organiseert om te toetsen wat de beste vorm is. Vooralsnog is het idee dat het regioberaad gaat werken als een klankbordgroep, die tweewekelijks online bijeenkomt. Bij de werving van de 60 tot 80 deelnemers spelen de provinciale afdelingen een grote rol. Het beraad moet de variëteit binnen de leden van de VNG weerspiegelen.

De afgelopen weken heeft het VNG-bestuur met alle provinciale afdelingen gesproken en geïnventariseerd welke wensen er leven over de invulling. Binnenkort is er met de voorzitters van de provinciale afdelingen nog een vervolgoverleg. Het bestuur spreekt af dat op vrijdag 1 december het beraad voor de eerste keer bijeenkomt tijdens de Bestuurdersdag in Utrecht.

Algemene Ledenvergadering (ALV) op vrijdag 1 december

Op vrijdag 1 december vindt de Najaars-ALV plaats tijdens de VNG Bestuurdersdag in het Beatrixtheater in Utrecht. Het bestuur bespreekt vandaag de ALV-agenda, met daarop onder meer het VNG-jaarplan 2024, de inzet kabinetsformatie, het klimaatakkoord en andere actualiteiten.

Inzet kabinetsformatie

Op basis van de verkiezingsuitslag van woensdag 22 november gaan verschillende politieke partijen gesprekken voeren om tot een nieuw kabinet te komen. Het VNG-bestuur bereidt richting deze formatie de inzet voor gemeenten voor en dit staat op de ALV-agenda. De voorzitter koppelt aan het bestuur terug dat er deze weken in totaal 6 (online) bijeenkomsten zijn met de leden. Twee hiervan zijn al geweest. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken bestuur en directie met de leden de inzet. Mede op basis daarvan stelt het bestuur een resolutie op. Deze resolutie wordt tijdens de ALV aan de leden voorgelegd.

Actualisering randvoorwaarden klimaatakkoord

Een ander ALV-onderwerp is de actualisering van de voorwaarden voor uitvoering van het Klimaatakkoord. Commissievoorzitter Lot van Hooijdonk (commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu) vertelt dat de afgelopen maanden met de leden is gesproken over de veranderde omstandigheden, zoals netcongestie en gebrek aan arbeidskrachten. En over de vraag wat gemeenten nodig hebben om hiermee om te gaan, in combinatie met de verhoogde doelstellingen van het kabinet. Het bestuur stelt daarom aan de leden aangescherpte randvoorwaarden voor.

Het bestuur stemt ermee in dat de ALV-stukken vrijdag 3 november aan de leden worden verzonden.

Stand van zaken Omgevingswet

De Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in werking. Op verzoek van vicevoorzitter Mark Boumans (tijdelijk commissievoorzitter Ruimte, Wonen en Mobiliteit) geeft VNG-beleidsdirecteur Albert Vermuë een presentatie aan het bestuur over de stand van zaken bij gemeenten en de VNG.

Met name het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is belangrijk. Alle bevoegde gezagen die een rol spelen bij omgevingsvergunningen worden hier op aangesloten en dat is complex. De inwerkingtreding zal niet vlekkeloos gaan. Daarom is een serviceketen ingericht om vanaf 1 januari 2024 ondersteuning te bieden bij de implementatie Omgevingswet.

Stand van zaken Cao Aan de slag en Sociale Werkvoorziening

Raymond Vlecken, burgemeester van Weert en voorzitter van de Kamer Inclusieve Arbeid, is aanwezig om een toelichting te geven op de onderhandelingen over de cao’s Aan de slag en SW. Bestuursleden Ton Heerts (voorzitter College voor Arbeidszaken) en Peter Heijkoop (voorzitter commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) spreken de wens uit de onderhandelingen op korte termijn af te ronden. Het bestuur onderschrijft dit.

Gemeentelijk perspectief op asiel en migratie

Commissievoorzitter Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie is bestuurslid Rutger Groot Wassink. Hij leidt het proces om te komen tot een gemeentelijke, langetermijnvisie op het vraagstuk asiel en migratie. De eerste opzet hiervoor wordt door het bestuur besproken. Er worden diverse suggesties en aanvullingen meegegeven.

De voorzitter sluit de vergadering af met de reminder dat het bestuur op dinsdag 21 en maandag 27 november extra ingelaste bestuursvergaderingen heeft ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering.