De regering heeft de opdracht gekregen van de Tweede Kamer om gemeenten te betrekken bij de voorbereiding en uitwerking van de langetermijnaanpak van corona. De VNG is meer dan bereid om hierover met de verantwoordelijke ministers en departementen in gesprek te gaan.

De door de Kamer aangenomen motie van de ChristenUnie geeft het kabinet ook de opdracht het gesprek aan te gaan met sociale partners en het maatschappelijk middenveld, inclusief onderwijs en zorg. Dat bevordert het draagvlak voor de te ontwikkelen plannen en zo kan iedere betrokken partij vanuit de eigen verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan een concrete aanpak die perspectief biedt.

Expertiseteam Langetermijnaanpak COVID-19

De VNG bekijkt de komende weken samen met een expertiseteam vanuit diverse invalshoeken hoe we de samenleving zo veilig mogelijk en zo ver mogelijk kunnen openen, en welke inspanningen daarvoor van de lokale overheid nodig zijn. Daarbij worden de scenario’s van de WRR en de KNAW als basis gebruikt. De meerwaarde hiervan is dat sectoren niet met aparte plannen of protocollen komen die niet op elkaar zijn afgestemd, maar dat er een gezamenlijk verhaal komt vanuit de gemeentelijke invalshoek. De uitkomsten van het expertiseteam neemt de VNG mee in de gesprekken met het rijk over de langetermijnstrategie.