De impact van de energietransitie is in de volle omvang merkbaar. De capaciteit van het netwerk is bereikt, terwijl we nog maar aan het begin van de transitie staan. Diverse partijen slaan nu op regionaal niveau de handen ineen om gezamenlijk te werken aan de uitbouw van de regionale energie-infrastructuur.

De samenhang tussen het energiesysteem, ruimtelijke ontwikkelingen en verduurzaming van industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit, maakt dat een intensieve samenwerking en gezamenlijke sturing noodzakelijk is. IPO, VNG, Netbeheer Nederland, het Nationaal Programma RES en de ministeries van EKZ en BZK hebben afspraken gemaakt over de regionale samenwerking.

Wat komt eerst en wat komt later?

Nu al staat vast dat de uitbreiding van de infrastructuur het tempo van de energiebehoefte niet kan bijbenen. Daarom worden in de regio criteria vastgesteld aan de hand van de verwachte energiebehoefte tot 2030. Zo kan de afweging worden gemaakt: wat komt eerst en wat komt later? Daardoor is het voor gemeenten van belang om bij de werkorganisaties aan te sluiten. Niet alleen om de lokale plannen in te brengen, maar ook om mede te bepalen welke toekomstige energiebehoefte geprioriteerd word en wat de criteria daarvoor zijn.

Meer inzicht krijgen

In elke provincie komt een werkorganisatie, waarin provincie, gemeenten en netbeheerder(s) plaatsnemen. Daardoor moet inzicht komen in:

  • de energievraag vanuit de sectoren
  • de mogelijkheden en beperkingen van het energiesysteem
  • de benodigde energie-infrastructuur
  • de bestuurlijke keuzes die het vraagt van provincies en gemeenten

PMIEK

De werkorganisatie stelt uiterlijk in het voorjaar van 2023 een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) op. Hierin staat welke uitbreidingsinvesteringen van regionale energie-infrastructuur nodig zijn met een prioritering. Ook staat er hoe deze keuzes in investeringsplannen van netbeheerders en in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten zijn geïmplementeerd. Omdat de provinciale afspraken moeten passen in het nationale energiesysteem is ook afstemming met het rijk nodig.

Samen ontwikkelen

Deze manier van samenwerken en samen sturen op energie-infrastructuur is volop in ontwikkeling. Waar mogelijk of logisch wordt voortgebouwd op bestaande structuren en werkverbanden. De betrokken partijen hebben een aantal documenten opgesteld om de regionale werkorganisatie op te starten. Deze documenten worden verder aangevuld. Bijvoorbeeld met de ervaringen die worden opgedaan in 3 pilots in Noord-Holland Noord, West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen.

De VNG zal na de zomer aangeven op welke wijze gemeenten verder worden ondersteund en geïnformeerd over dit traject.

Meer informatie