Elke dag geven 342 gemeenten, 21 waterschappen en 12 provincies uitvoering aan beleid en ondersteunen wij onze inwoners. Daarnaast werken wij samen met het rijk aan de grote uitdagingen van deze tijd. We willen blijven werken aan de vooruitgang van Nederland. Stilstand is echt onverantwoord.

Deze oproep doen het IPO, Unie van Waterschappen en de VNG in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer (pdf, 90 kB).

Lijst maatschappelijke opgaven enorm

De lijst met grote maatschappelijke opgaven die vragen om doortastend optreden is enorm. Denk daarbij aan het grote tekort aan betaalbare woningen, de noodzakelijke klimaatopgave en energietransitie, de opgave in het landelijk gebied en het versterken van bestaanszekerheid van kwetsbare mensen.

Parlement: voorkom dat ons land stil komt te staan

Vanuit de 3 decentrale overheden vragen we het parlement daarom te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. We hebben de ruimte nodig om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.

Randvoorwaarden bij onze verantwoordelijkheid

We willen onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Voor gemeenten en provincies zijn daarvoor nog een aantal randvoorwaarden noodzakelijk, zoals de balans tussen taken en middelen. Voor waterschappen is het nodig dat de voorstellen voor een nieuw belastingstelsel bij de waterschappen doorgang vinden.

Gesprek over financiën moet doorgaan

Over het belang van goede financiële randvoorwaarden voor onze opdracht waren wij al met dit kabinet in gesprek. Dat gesprek moet ondanks de demissionaire status met voorrang worden voortgezet.

Het niet maken van goede afspraken leidt tot stilstand. En dat is voor onze inwoners echt onverantwoord.