Gemeenten herkennen de benodigde transities in de agenda die de koers uitzet naar een natuurinclusieve samenleving. De Agenda Natuurinclusief 2.0 kan hierbij dienen als vliegwiel en heeft een belangrijke aanjaagfunctie om deze transities verder vorm te geven met alle betrokken partijen. 

Spanningsveld tussen verschillende opgaven

Ook de VNG ziet het belang om toe te werken naar een samenleving waarin op alle vlakken rekening wordt gehouden met de natuur. Gemeenten ervaren dagelijks het spanningsveld tussen verschillende opgaven. Deze worden op lokaal niveau goed zichtbaar, bijvoorbeeld bij de isolatieopgave. Daarbij botst natuurbescherming met de doelstelling van de energietransitie

De VNG geeft 2 aanbevelingen mee:

Werk in samenhang

Gemeenten ervaren dagelijks de complexiteit van dit thema.  Dat maakt het noodzakelijk om de acties uit de Agenda concreter te maken en verder uit te werken of aan te scherpen. Daarbij is van belang dat er samenhang is met al lopende rijksprogramma’s en dat er op een eenduidige manier aan doelen wordt gewerkt. Het is belangrijk om te kijken hoe de Agenda aansluiting kan vinden met trajecten zoals 'Elke Regio Telt', NPLG, NOVEX en RES, om daarmee ook recht te doen aan de gebiedsspecifieke context.

Sluit gemeenten vroegtijdig aan

Ook adviseert de VNG een gecoördineerde aanpak van het rijk op de voorgestelde beleidswijzigingen vanuit de Agenda. Deze moeten vanuit het rijk via de daarvoor bestemde interbestuurlijke overlegtafels en overheidsstructuren geagendeerd worden. De VNG wil aan de start van deze processen geïnformeerd zijn over beoogde doelstellingen en de benodigde bijdrage van gemeenten. 

Vervolg

Vanwege de breedte van de Agenda Natuurinclusief 2.0 ziet de VNG dat veel maatregelen en acties van invloed zijn op gemeenten. In afwachting van een reactie en gecoördineerde aanpak van het rijk werkt de VNG nu al aan netwerkversterking en kennisdeling over de verschillende natuurdossiers. Daarnaast bepalen we momenteel onze standpunten over natuur en groen. In de komende maanden wordt over verschillende natuurdossiers meer informatie gedeeld.

Meer informatie