Nieuws
28 september 2023
Brief aan kabinet
Geachte minister Paul, De VNG kent de situatie van het leerlingenvervoer. Ook wij willen dat alle kinderen die leerlingenvervoer nodig hebben op tijd en zonder stress op school kunnen komen. Elk kind verdient het alle lessen en examens te kunnen volgen. Gemeenten dragen daar aan bij door middel van het...
Mensen stappen in bus leerlingenvervoer
5 september 2023
Brief aan kabinet
Geachte minister Paul, Gefeliciteerd met uw benoeming tot minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs op 21 juli. Het is prettig dat u deze taak op u wilt nemen terwijl het kabinet demissionair is. Met deze brief vragen wij uw aandacht voor een groot onderwerp dat op u ligt te wachten...
Jongeren in klaslokaal
31 augustus 2023
Brief aan kabinet
Geachte Staatssecretaris van Ooijen, Vrijdag 1 september behandelt uw ministerraad de begroting 2024, waarin ook de integratie uitkering aan gemeenten voor beschermd wonen is opgenomen. Wij hebben begrepen dat de indexatie voor volumestijging dit jaar, anders dan alle voorgaande jaren, niet wordt toegepast. Wij willen er bij u op aandringen...
cliënten van beschermd wonen met begeleiders (Leger des Heils)
31 augustus 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer Van der Burg, In de brief van 21 juli j.l. heeft de VNG reeds grote zorgen uitgesproken ten aanzien van de doelgroep ‘derdelanders’ die op 4 september a.s. nog steeds in de gemeentelijke opvang verblijven en waarvan de opvang moet worden beëindigd.
3 mensen lopen bij AZC
21 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte heer Van der Burg, Hierbij brengen wij onze grote zorgen naar voren rondom de doelgroep ‘derdelanders’ die op 4 september 2023 nog steeds in de gemeentelijke opvang van gemeenten verblijven en waarvan de opvang moet worden beëindigd.
groep asielzoekers buiten bij opvanglocatie
17 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins Slot, U hebt de VNG uitgenodigd te reageren op uw conceptbesluit tot wijziging van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) i.v.m. de invoering van (1) de rechtmatigheidsverantwoording en (2) de wijziging van de goedkeuringstolerantie. Daarnaast wordt naar...
Close-up van rekenmachine met pen ernaast
14 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Schouten, Via deze weg reageren VNG en Divosa op de internetconsultatie maatregelen Participatiewet in Balans. Ook willen wij u attenderen dat wij los van onze reactie u voorzien van een uitvoeringstoets, waarin onafhankelijk onderzoek is gedaan door VNG Realisatie of de nieuwe taken voor gemeenten haalbaar en uitvoerbaar...
Man aan het werk in een plantsoen
5 juli 2023
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Jansen, Hierbij ontvangt u de VNG reactie op het ontwerp van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening houdende wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse technische wijzigingen (Hierna: Verzamelregeling 2023). De Omgevingsregeling bouwt voort op de wet en de vier Algemene Maatregelen van...
omgevingswet
22 juni 2023
Brief aan kabinet
Geachte fondsbeheerders, Met deze brief berichten we u graag over de uitkomsten van onze Algemene Ledenvergadering. Belangrijk onderwerp van gesprek was het oordeel van de leden over de Voorjaarsnota. Daarin schetst u een nieuwe normeringssystematiek en wordt de eenmalige bijdrage van € 1 miljard in 2026 structureel opgenomen in de...
Jaarrekening met rekenmachine en pen