4 september 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer De Jonge, geachte heer Dekker, De keuze om de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij één overheid te leggen, is een goede geweest. Dit heeft mogelijk gemaakt om samenhangende hulp te leveren, maatwerk te bieden en de vragen van ouders en kinderen centraal te stellen. In de praktijk zien...
7 augustus 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer Van ’t Wout, Op 17 juli jl. ontvingen wij van uw voorganger, mevrouw Van Ark, het verzoek om een bestuurlijke toets uit te brengen op het concept-Besluit Loonkostensubsidie en normbedragen studietoeslag Participatiewet, in samenhang met de concept-Regeling loonkostensubsidie 2021. Aan dit verzoek voldoen wij graag.
28 juli 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Op 2 juli j.l. ontvingen wij uw consultatieverzoek inzake de ministeriële regeling basismaatregelen preventieve beveiliging voor decentrale bestuurders. Met instemming kan de VNG hier op reageren.
23 juli 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Op 3 juli 2020 stuurde u een brief aan de Tweede Kamer over de bestedingsruimte en opgaven voor woningcorporaties. De conclusie is dat corporaties over onvoldoende middelen beschikken om alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. Deze conclusie is het antwoord op de motie...
22 juli 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer van ‘t Wout, Bij brief van 22 juni jl. hebben wij het verzoek van uw voorganger, mevrouw T. van Ark, ontvangen om een reactie op de concept-regeling SUWI. Deze Regeling hangt samen met de gewijzigde AMvB SUWI van 30 juni jl. die op 1 januari a.s. in werking...
4 juni 2020
Brief aan kabinet
VNG/NGB-reactie op Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van het novel coronavirus (2019-nCoV) voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen COVID-19)
3 juni 2020
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, U heeft een toezegging aan de Tweede Kamer gedaan om de leden een dezer dagen te informeren over de voortgang van het voorstel Wet politieke partijen (Wpp). Wij bieden u daarom graag het advies van het door het VNG bestuur ingestelde Expertiseteam lokale politieke partijen aan: “Gelijke...
15 mei 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer De Jonge, Als voorzitters zien we dat van onze GGD’en ten tijde van deze crisis onvoorstelbaar veel inzet en kennis wordt gevraagd. We zijn onder de indruk van - en trots op - wat zij weten te realiseren en bij te dragen. Tegelijk toont de huidige crisis het...
30 maart 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer Slob, Hierbij ontvangt u onze reactie op het conceptontwerpwetsvoorstel van de gemoderniseerde Archiefwet 2021, dat u ons bij brief van 2 december 2019 (kenmerk 17765350) hebt aangeboden. Wij zijn gematigd positief over het voorliggende ontwerp, waarover wij mede met uw steun een uitvoeringstoets hebben laten opstellen door VNG...
26 maart 2020
Brief aan kabinet
Geachte heer Knops, Onlangs heeft u de VNG verzocht om een reactie te geven op het wetsvoorstel tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet. Met het wetsvoorstel worden een aantal veranderingen doorgevoerd in de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten.