27 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Dekker, U heeft gevraagd om een reactie op de voorgenomen wijziging van het Besluit proceskosten bestuursrecht. We gaan eerst in op de mogelijkheid voor de bestuursrechter om de proceskosten voor een bestuursorgaan te vermeerderen bij kennelijk onredelijk handelen. Daarna geven we een reactie op de verhoging in beroep...
26 november 2019
Brief aan kabinet
Reactie van, NVVK, Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, VNG en Divosa op de internetconsultatie over het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
8 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte heer Rutte, De brief van de minister van VWS en de minister voor Rechtsbescherming van 7 november jl. trekt een zware wissel op de samenwerking tussen het kabinet en de gemeenten. De in de brief aangekondigde maatregelen brengen de problemen in de specialistische jeugdzorg niet dichter bij een oplossing....
4 november 2019
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Ark, Bij brief van 10 oktober jl. heeft u ons verzocht te reageren op het voorgenomen besluit tot wijziging van de AMvB SUWI. Deze wijziging beoogt de werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio's te versterken. Graag voldoen wij aan uw verzoek om een bestuurlijke reactie.
28 oktober 2019
Brief aan kabinet
Geachte minister Grapperhaus, Vrijdag 18 oktober jl. informeerde u de Tweede Kamer over uw voorgenomen ‘Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit’. Onderdeel daarvan is een landelijk interventieteam dat voortvloeit uit een aangenomen motie uit de Kamer dd. 19 september jl. (motie Heerma/Dijkhoff). Zoals bij u bekend, hebben wij grote zorgen over...
17 oktober 2019
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Op 23 augustus 2019 heeft u in uw brief met het kenmerk 2019-0000419800 advies gevraagd over het concept van het voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het wetsvoorstel vloeit direct voort uit het Regeerakkoord. De aanpassing van de Wgr beoogt de politieke verantwoording over...
14 oktober 2019
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Op 12 september 2019 heeft u ons ter advisering het Conceptbesluit tot wijziging van het Besluit financiële verhoudingen 2001 (Bfv 2001) toegestuurd. Met dit wijzigingsbesluit wilt u eerdere besluitvorming over de verdeling van het gemeentefonds formeel-juridisch vastleggen en derhalve geeft u aan dat de wijzigingen een technisch...
16 september 2019
Brief aan kabinet
TISB/U201900726
Geachte heer Koolmees, Hierbij ontvangt u de reactie van de VNG op de wetsconsultatie inburgering naar aanleiding van uw adviesverzoek van 25 juni jl.
5 september 2019
Brief aan kabinet
SEC/U201900695
Geachte mevrouw van Veldhoven-van der Meer, Ten behoeve van uw beleidsreactie over het rapport van de commissie Biesheuvel vragen de provincies en gemeenten (IPO en VNG) uw aandacht voor een aantal aanbevelingen ten behoeve van de geurregelgeving veehouderijen. Hoewel wij als decentrale overheden het toejuichen dat gemeenten in de Wet...
23 augustus 2019
Brief aan kabinet
TFI/U20r900652
Geachte mevrouw Ollongren, Op 29 april2019 heeft u de vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen over betere richtlijnen voor een lager maatschappelijk ozb tarief voor bijvoorbeeld sportverenigingen en buurthuizen beantwoord (Aanhangsel Handelingen ll 2018119,2465). U heeft daarbij aangegeven dat de VNG de knelpunten inventariseert die gemeenten ervaren...