29 juli 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, U hebt de VNG en NVVB gevraagd te adviseren over het concept-wetsvoorstel Wet programmatuur verkiezingsuitslagen (hierna ook: het wetsvoorstel). Graag maken wij van deze door u geboden mogelijkheid gebruik.
29 juli 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, U hebt de VNG en NVVB ter advisering het ontwerpbesluit Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten (hierna: het ontwerpbesluit) voorgelegd. Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om op dit ontwerpbesluit te reageren. Wij staan overwegend positief tegenover het ontwerpbesluit, maar hebben er enkele opmerkingen en aandachtspunten bij. Wij...
7 juli 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Met uw brief van 28 mei jl. nodigt u de VNG uit te reageren op uw conceptbesluit tot verlaging van het drempelbedrag voor de verzameluitkering. Met deze voorgenomen wijziging maakt u het mogelijk om specifieke uitkeringen te verstrekken vanaf het drempelbedrag van € 1 miljoen per gehele...
31 mei 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Kroeskamp, In uw brief van 7 mei jl. met bovenstaand kenmerk heeft u de VNG uitgenodigd om op het conceptwetsvoorstel kwijtschelding aan KOT-gedupeerden te reageren. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten een grondslag om openstaande belastingschulden van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden. In uw brief vraagt u ons...
28 mei 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, U hebt de VNG en NVVB gevraagd te adviseren over de Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet. In reactie op uw verzoek laten wij graag weten inhoudelijk te kunnen instemmen met de bepalingen...
12 mei 2021
Brief aan kabinet
Geachte heer Ton, In uw brief van 12 april 2021 vroeg u naar het VNG-oordeel ten aanzien van de verplichte woonvisie. De VNG kan zich hierin vinden. Het gaat om een visie die als basis dient voor het jaarlijkse ‘bod’ van elke corporatie aan de gemeente en de huurdersorganisatie. Wel...
29 april 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Bij brief van 23 februari 2021 heeft u het NGB en de VNG in de gelegenheid gesteld te reageren op het onderzoeksrapport ‘Teveel van het goede? De staat van het burgemeestersambt anno 2020’. Dit onderzoek is in opdracht van uw ministerie uitgevoerd als onderdeel van de ‘Agenda...
15 april 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, In het eind 2018 afgesloten Klimaatakkoord zijn tijdelijke middelen opgenomen voor de uitvoeringslasten van gemeenten. Daar hebben gemeenten mee ingestemd op voorwaarde dat we met u snel afspraken zouden maken over de uitkomst van een artikel 2 onderzoek. De ROB heeft inmiddels haar advies uitgebracht, helaas later...
24 maart 2021
Brief aan kabinet
Minister Koolmees heeft de VNG gevraagd om een reactie op het conceptwetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 en de MvT. Aan dit verzoek voldoen wij graag. De VNG reageert op de aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). De VNG is akkoord met de overige wijzigingsvoorstellen van de verzamelwet SZW 2022.
23 maart 2021
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Ollongren, Bedankt dat u ons in de gelegenheid stelt om te reageren op het voornemen om de risicoanalyse integriteit voorafgaand aan de benoeming van kandidaat-wethouders verplicht te stellen. Dat geldt ook voor het voornemen van de verplichting om nevenfuncties terstond en tevens op elektronische wijze na benoeming tot...