In week 44 (28-31 oktober 2019) behandelt u de begroting BZK (35300 VII) en die van het Gemeentefonds (35300 B). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen:

 1. Gemeentefonds: positief dat nu met gemeenten wordt gesproken over stabielere voeding Gemeentefonds maar zorgen over kostenstijgingen in sociaal domein en te lage compensatie voor BTW op sport;
 2. Openbaar Bestuur
  a. Weerbaar Bestuur: heb aandacht voor de verwachte kosten die voortvloeien uit de standaardmaatregelen preventieve beveiliging voor politieke ambtsdragers;
  b. Raadsledenvergoeding: gemeenten blijven het principieel oneens met het incidenteel eenmalig compenseren van de structurele verhoging van vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners.
  c. Financiering lokale partijen: gebruik budget uit motie Jetten ook voor subsidiëring van lokale partijen;
 3. Informatiesamenleving
  a. Data-Agenda Overheid: VNG ondersteunt de acties uit de Data-Agenda Overheid;
  b. Informatieveiligheid (BIO): betrek gemeenten bij overheidsbrede oefeningen cybersecurity;
  c. Digitale Inclusie: er moet een telefonische helpdesk komen bij het platform Digitoegankelijk;
  d. Toekomst stelsel basisregistraties: gemeenten gaan hierover in overleg met BZK;
  e. Dienstverlening en Uitvoering: gemeenten werken samen aan een goed beschikbare, toegankelijke en veilige digitale infrastructuur.
  f. Regie op gegevens. Zet het project ‘De blauwe Knop’ door. Het geeft de burger grip en zicht op zijn gegevens.