Ledenbrief nummer
Lbr. 15/062

In de Wmo 2015 is een artikel over regres opgenomen. Artikel 2.4.4. bepaalt dat de VNG een overeenkomst met verzekeraars kan sluiten over een door verzekeraars te betalen afkoopsom voor de schade zoals genoemd in artikel 2.4.3. (afkoop regresrecht).

Het regresrecht stelt de gemeente in staat om verhaal te plegen ingeval een derde aansprakelijk is voor een ongeval waardoor de gemeente op grond van de Wmo voorzieningen moet verstrekken aan degene die door het ongeval met beperkingen te maken krijgt. Veelal zal men dan voor het regres uitkomen bij een aansprakelijkheidsverzekeraar.

De VNG is, conform de geboden mogelijkheid in artikel 2.4.4 van de Wmo 2015, sinds september 2014 bezig om voor het regres een overeenkomst met het Verbond van Verzekeraars (hierna het Verbond) te sluiten.

De reden waarom de VNG deze overeenkomst wil sluiten is dat de uitoefening van het regresrecht Wmo op het niveau van individuele regresslachtoffers voor individuele gemeenten grote administratieve inspanningen en aanzienlijke kosten voor de afwikkeling van (mogelijke) claims met zich meebrengt. Het afkopen van het regresrecht daarentegen zal leiden tot aanzienlijke besparingen in de uitvoeringskosten bij de gemeenten.

Op 28 juli jl. hebben VNG en het Verbond overeenstemming bereikt over de overeenkomst voor regres. De ondertekening vindt plaats in de derde week van augustus. Door middel van deze ledenbrief informeren wij u over dit resultaat en de verdere gang van zaken.