Ledenbrief nummer
ECSD/U201500083

Geachte mevrouw Van Kooten,

Bij brief van 9 januari jl. vraagt u de VNG om een reactie op het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur om op grond van artikel 2.6.6. van de Wmo 2015 nadere regels te stellen ter waarborging van de eisen aan de kwaliteit van de voorziening en de prijs die voor levering van de voorziening wordt vastgesteld.