Nieuws
11 juni 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 14 juni het commissiedebat Milieuraad ter voorbereiding van het gelijknamige Europese overleg op 20 juni. De VNG wil u enkele verzoeken meegeven om voor te leggen aan de staatssecretaris op de thema’s luchtkwaliteit en de prioritaire stoffenlijst.
platteland - omgeving
12 mei 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft op 17 mei het commissiedebat leefomgeving. Wij willen u graag attenderen op het belang van een gezonde leefomgeving voor bewoners en de uitdagingen waar gemeenten voor staan bij het aanpakken van hun milieuproblemen.
Straat met huizen en verkeer
17 februari 2023
Brief aan parlement
Aanleiding Op 26 oktober 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd over luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Deze wetgeving regelt de grens- en streefwaarden voor luchtverontreiniging. De Europese Commissie stelt een samenvoeging voor van de huidige twee Richtlijnen ( Richtlijn 2004/107/EG en Richtlijn 2008/50/EG ). In dit position...
platteland - omgeving
17 januari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft tot donderdag 19 januari om schriftelijk te reageren op de fiche Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit oftewel de richtlijn over ambient air quality and cleaner air for Europe. Graag geven IPO en VNG hun appreciatie van dit BNC-fiche en willen...
Autosnelweg van bovenaf
26 oktober 2021
Brief aan parlement
U behandelt in de week van 2 november de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt uw aandacht voor 5 gemeentelijke aandachtspunten. Verbeter versneld het VTH-stelsel Zet in op structurele verbeteringen van het huidige VTH-stelsel. Haal mobiliteit uit de verkokering Bekijk mobiliteit en bereikbaarheid in relatie...
Verkeer op een rotonde
16 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/056
Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State (RvS) heeft op 29 mei jl. geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat ‘toestemming...