17 januari 2023
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, U heeft tot donderdag 19 januari om schriftelijk te reageren op de fiche Herziening Richtlijn Luchtkwaliteit oftewel de richtlijn over ambient air quality and cleaner air for Europe. Graag geven IPO en VNG hun appreciatie van dit BNC-fiche en willen...
26 oktober 2021
Brief aan parlement
U behandelt in de week van 2 november de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De VNG vraagt uw aandacht voor 5 gemeentelijke aandachtspunten. Verbeter versneld het VTH-stelsel Zet in op structurele verbeteringen van het huidige VTH-stelsel. Haal mobiliteit uit de verkokering Bekijk mobiliteit en bereikbaarheid in relatie...
16 juli 2019
Ledenbrief
Lbr. 19/056
Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) werkte Nederland aan maatregelen om de uitstoot van stikstof te verminderen. De Raad van State (RvS) heeft op 29 mei jl. geoordeeld dat het PAS onvoldoende is onderbouwd om vergunningen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten te beoordelen. Dit betekent dat ‘toestemming...
14 mei 2019
Brief aan parlement
U heeft in de week van 21 mei de plenaire behandeling van de aanvullingswet natuur (34.985). De VNG wil u daarvoor enkele aandachtspunten meegeven.
17 oktober 2018
Brief aan parlement
In week 44 (30, 31 oktober, 1 november) behandelt u de Begroting Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (35000 F). De VNG vraagt uw aandacht voor vier onderwerpen: Regiodeals Beantwoord de investeringsbereidheid uit de regio’s. Vitaal platteland. Een nationaal strategisch GLB-plan vraagt om een nieuwe samenwerking tussen de betrokken partijen. Sanering varkenshouderij...
28 juni 2018
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu, Op 4 juli spreekt u in een Algemeen Overleg over luchtkwaliteit. Een voor gemeenten belangrijk dossier wat enkel maar onderstreept wordt door het recente PBL rapport dat de milieu- en gezondheidsschade berekend op vele tientallen miljarden euro’s. Wij willen u ten behoeve van het AO graag attenderen...