21 juni 2019
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders milieu, U heeft op donderdagavond 27 juni de plenaire behandeling van de Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (hierna: Aanvullingswet geluid Omgevingswet, 35054). Ter behandeling van deze Aanvullingswet willen wij u graag...
6 juni 2019
Brief aan kabinet
In reactie op het ontwerp Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet dat op 25 februari 2019 ter consultatie is voorgelegd trekt de VNG de volgende conclusies: Het Aanvullingsbesluit geluid draagt onvoldoende bij aan de verbeterdoelen van de stelselherziening omgevingsrecht en vergroot de bestuurlijke afwegingsruimte van gemeenten niet maar perkt deze zelfs in. De...
13 oktober 2017
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Dijksma, Op 21 augustus heeft u een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer houdende een maximaal budget voor het meerjarenprogramma geluidsanering via internet in consultatie gebracht. Doel van deze wet is het kunnen prioriteren van saneringsmaatregelen, zodanig dat het beschikbare budget niet overschreden wordt. Verder wordt in...
21 juni 2016
Brief aan kabinet
ECFD/U201600877
Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, Recent is door de Eerste Kamer de Omgevingswet vastgesteld. Met de Aanvullingswet geluid die nu in consultatie voorligt, wordt een deel van de vernieuwde geluidswetgeving aan deze Omgevingswet toegevoegd. Doel van de vernieuwing is een betere bescherming tegen geluidhinder, vereenvoudiging van het bestaande stelsel...
25 juni 2015
Ledenbrief
Lbr. 15/053
Onlangs is door de Nederlandse Stichting Geluidshinder een nieuwe richtlijn uitgebracht, die gebruikt kan worden voor de beoordeling van muziekgeluid in horecabedrijven: de ‚ÄúRichtlijn Muziekspectra in horecabedrijven‚ÄĚ. Deze richtlijn vervangt het bestaande standaardspectrum voor popmuziek uit 1988 en het later toegevoegde spectrum voor housemuziek.
20 maart 2013
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Mansveld, Omdat het bestuurlijk overleg op 25 maart niet doorgaat, laat ik u langs deze weg weten dat de VNG de afspraken onderschrijft die aan de orde zijn geweest in het overleg dat u op 7 maart jongstleden voerde met een bestuurlijke vertegenwoordiging van de G4. In dit...