Zoekresultaten (49 - 60 van de 16096)

Onderwerpen
De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de regelgeving daarvoor.

Onderwerpen
De Brexit heeft ook effect op Nederlandse gemeenten: denk aan export en werkgelegenheid, regio specifieke belangen (zoals havengebieden), EU-fondsen en samenwerkingsprojecten en de positie van inwoners met een Britse nationaliteit. Maar ook voor de gemeentelijke organisatie kan de Brexit gevolgen hebben. We adviseren dan ook om bij uw gemeentelijke organisatie te inventariseren waar er relaties of contracten met Britse organisaties en bedrijven zijn: te denken valt aan aanbestedingstrajecten, servicecontracten, data-opslag, (Europese) samenwerkingsprojecten en privacywetgeving.

Onderwerpen
Gemeenten hebben combinatiefunctionarissen op basis van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Vanaf 2012 kwam er een forse uitbreiding bij met buurtsportcoaches. Dit gebeurde in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties.

Onderwerpen
Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van de taken van gemeenten te bekostigen. De OZB kan worden geheven op basis van artikel 220 van de gemeentewet. De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld zo’n 8% van de totale gemeentelijke inkomsten. Gelet op het belang van de OZB bij de financiering van gemeenten is het zaak dat gemeenteraden voldoende ruimte hebben om lokaal tot verantwoorde keuzes te komen. Bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden past het niet dat het Rijk hier hindernissen opwerpt. Dat een stijging van OZB-tarieven ook meteen leidt tot een lastenstijging, is een wijdverbreid misverstand. Dit komt omdat men alleen naar de tariefsontwikkeling kijkt. Terwijl de hoogte van de OZB niet alleen door het tarief maar ook door de WOZ-waarde wordt bepaald.

Onderwerpen
Veranderingen en ontwikkelingen op personeelsgebied volgen elkaar op. Welke acties moeten er in de praktijk ondernomen worden? De VNG informeert gemeentelijke P&O'ers over de toepasbare instrumenten.

Onderwerpen
Bibliotheekwerk is een taak van gemeenten. Lokale bibliotheken lenen niet alleen boeken uit, maar ontwikkelen zich tot knooppunten van kennis, contact en cultuur in de samenleving. De ontwikkeling wordt gesteund door een Innovatieagenda van de bibliotheken.

Onderwerpen
Gemeenten zijn vaak de meest nabije overheid. Zowel letterlijk, waar het gaat om de leefomgeving van mensen, als figuurlijk, waar het gaat om benaderbaarheid en uitvoering van beleid dat direct de levens van inwoners en ondernemers raakt. Gemeenten willen deze belangrijke taken goed uitvoeren, daarin betrouwbaar zijn en continuïteit bieden. Mensen staan centraal in alle dienstverlening van gemeenten. Inwoners en ondernemers worden zo goed als mogelijk bediend op het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe ‘online waar het kan en persoonlijk waar het moet’.

Onderwerpen
De Eerste Kamer stemde 8 november 2016 in met het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). De belangrijkste gevolgen zijn dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelijk is aan die van werknemers in het private bedrijfsleven, en dat er een nieuwe (gewijzigde) Ambtenarenwet is.

Onderwerpen
Op deze pagina vindt u informatie over overige belastingen, zoals rioolheffing en toeristenbelasting. 

Onderwerpen
Iedere gemeente heeft een archief. Hiervoor geldt de Archiefwet. Deze wet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. Hoe kunt u als gemeente hiermee omgaan in dit tijdperk van digitalisering? Op deze pagina vindt u relevante wetten, subsidies en handreikingen. Ook houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Archiefwet 2021.

Onderwerpen
Gemeenten zijn uitvoerder van de Erfgoedwet. Hierin staan regels voor archeologie, monumenten en musea.