Zoekresultaten (37 - 48 van de 20693)

Onderwerpen
Lokale overheden sluiten overeenkomsten met burgers, bedrijven en organisaties. Daarbij zijn gemeenten een bijzondere contractspartij: ze hebben dan ook een bijzondere positie in het contractenrecht. 

Onderwerpen
De laatste jaren zijn er diverse ontwikkelingen geweest op het gebied van het (overheids-) aansprakelijkheidsrecht. In dit dossier vindt u informatie over overheidsaansprakelijkheid en daarmee samenhangende thema's. 

Onderwerpen
Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen in het primair en voortgezet onderwijs samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierin maken zij samen afspraken over begeleiding. De regionale samenwerkingsverbanden stemmen het ondersteuningsplan voor hun scholen af met betrokken gemeenten. De gemeente is daarnaast verantwoordelijk voor het afstemmen van het jeugdplan met het samenwerkingsverband. Dit gebeurt in het verplichte ‘op overeenstemming gericht overleg’ (OOGO).

Onderwerpen
Veel veiligheidsvraagstukken spelen in de wijk of buurt en vragen om een goed samenspel van politie, justitie en lokaal bestuur.

Onderwerpen
VNG International ondersteunt de leden van de VNG bij hun internationale samenwerking en versterkt het democratisch lokaal bestuur in ontwikkelingslanden en landen in transitie. De kwaliteit van lokaal bestuur heeft veel impact op het leven van burgers. VNG International voert een veertigtal internationale projecten en programma’s uit en zet daarbij de kennis in van de duizenden bestuurders en ambtenaren van gemeenten in Nederland.

Onderwerpen
Ruimtelijke ordening gebeurt zoveel mogelijk op gemeentelijk niveau. Gemeenten kunnen vanuit de kennis over hun lokale situatie passende regels stellen. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening.

Onderwerpen
Samen werken aan één krachtige lokale overheid: dat is hét antwoord van gemeenten in deze tijden van snelle digitalisering. De burger raakt de weg kwijt, zo melden WRR en Nationale Ombudsman. Het roer moet om, het moet eenvoudiger, sneller en beter. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Gemeenten beseffen dat ze de handen ineen moeten slaan en de krachten nog meer kunnen bundelen. Lees verder / Bekijk het filmpje 'Waarom samen organiseren?' (YouTube)

Onderwerpen
Lokaal sportbeleid schept de voorwaarden voor sporten en bewegen. Gemeenten zorgen voor planning, bouw, beheer en exploitatie van sportparken, zwembaden en sporthallen.

Onderwerpen
Gemeenten hebben de taak om verantwoord met riolering en stedelijk water om te gaan. In de Wet Milieubeheer en de Waterwet zijn de zorgplichten vastgelegd. 

Onderwerpen
Er zijn op dit moment veel vraagstukken in het ruimtelijk domein die vragen om een oplossing voor inwoners, bedrijven en onze leefomgeving. In de leefomgeving staan de komende jaren grote veranderingen op stapel. Daar tussendoor speelt de stikstofcrisis.  De Raad van State heeft in mei 2019 aangegeven dat het tot dan toe gebruikte Programma Aanpak Stikstof onvoldoende is onderbouwd om vergunningen te beoordelen voor nieuwe (of bestaande) activiteiten die stikstof uitstoten. De uitspraak betekent dat sommige projecten niet door kunnen gaan en dat het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen moeizaam en complex is of in het geheel niet lukt.

Onderwerpen
Subsidies zijn een belangrijk beleidsinstrument van gemeenten. Dit dossier gaat over de regels waaraan subsidies moeten voldoen. 

Onderwerpen
De komst van de veiligheidsregio’s heeft gezorgd voor een betere kwaliteit en effectiviteit van de rampenbestrijding, concludeerde de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s. Op deze pagina vindt u meer informatie over de veiligheidsregio's.