Wmo 2015 in uitvoering

Partijen bundelen de krachten om vanuit de Wmo te blijven vernieuwen in het sociaal domein

Wat is nodig om de ingezette vernieuwing vanuit de Wmo 2015 verder te brengen, in samenhang met het bredere sociaal domein? Hoe versnellen we de vernieuwing, samen met alle betrokken partijen? Dat was de zoektocht van een gezamenlijk ontwikkeltraject van het ministerie van VWS, de VNG en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD). Dit gebeurde in samenwerking met gemeenten, de cliëntorganisaties ANBO en Ieder(In), en de koepelorganisaties van de zorgaanbieder, ActiZ en BTN.

Binnen het ontwikkeltraject ‘Wmo 2015 in uitvoering: Gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ zijn twee paralleltrajecten ingericht: I) Aanpassing beleid voor hulp bij het huishouden met oog op de vernieuwing, en II) De brede vernieuwing doorzetten. Traject I is in 2017 afgerond. Lees verder. Met drie bijeenkomsten in het land is recent ook traject II afgesloten. In een eindbericht blikken we kort terug.

Rapporten

Het (eind)rapport 'Wmo 2015 in uitvoering: gezamenlijk de vernieuwing doorzetten’ (november 2017) komt voort uit de zoektocht van alle betrokken partijen hoe de vernieuwing vanuit de Wmo kan worden doorgezet. Het rapport kijkt naar de brede vernieuwing vanuit de Wmo.

Hoe is, binnen de kaders die de CRvB stelt, (verder) invulling mogelijk van de vernieuwing in het sociaal domein, in het bijzonder de hulp bij het huishouden? Die vraag was aanleiding voor het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD) tot het laten uitvoeren van een analyse i.s.m. gemeenten, de VNG en het ministerie van VWS. Het resultaat was het rapport 'Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd beleid hulp bij huishouden (november 2016).

Traject I: toelichting op rapport

Vanuit het traject ‘Wmo 2015 in uitvoering’ werden in het voorjaar van 2017 drie bijeenkomsten gehouden om het rapport ‘Passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’ toe te lichten. Zie hieboven voor de terugblikken. Hieronder de meest recente versie van de presentatie (bijeenkomst Zwolle).

Traject II: Voorbeelden

Een overzicht van hoe op regionaal en lokaal niveau vraagstukken binnen de Wmo 2015 worden aangepakt. Dit helpt u bij het nadenken over hoe te blijven vernieuwen.

AMvB reële prijs

De AMvB reële kostprijs thuisondersteuning bevat een wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (m.i.v. 1 juni 2017). Er wordt een nieuw artikel (5.4) toegevoegd dat tot doel heeft dat de gemeente een reële prijs betaalt voor een Wmo-diensten, waarmee de aanbieder kan voldoen aan de gemeentelijke eisen aan kwaliteit en continuïteit van deze dienst en de arbeidsrechtelijke verplichtingen aan de beroepskracht die de dienst verleent.

De AMvB is van toepassing op alle vormen van Wmo-dienstverlening, uitgezonderd de verstrekking van hulpmiddelen, individuele vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. De AMvB heeft gevolgen voor de Wmo-verordening. De VNG publiceerde een aanpassing van de modelverordening.

Onderzoeken Hulp bij het Huishouden

De afgelopen tijd zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd om beleid voor hulp bij het huishouden objectief te onderbouwen. Hieronder een overzicht van deze onderzoeken.

Veelgestelde vragen

Een aantal vragen over de uitvoering van de Wmo 2015 kwam veelvuldig naar boven tijdens het traject, zowel tijdens de projectgroep-bijeenkomsten als tijdens de bijeenkomsten waar de rapportage ‘Wmo 2015 in uitvoering' werd toegelicht. Hieronder een PDF met een kort en bondig antwoord op deze vragen.