Inhoud
Het wetsvoorstel introduceert een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het openbaar vervoer en op andere plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals onderwijs- en zorginstellingen. Het verbod geldt niet voor zover de kleding noodzakelijk is voor de bescherming van het lichaam of passend is in...

Inhoud
Dit voorstel strekt tot de strafbaarstelling van personen die zonder toestemming van de Minister van Justitie en Veiligheid verblijven in een – bij algemene maatregel van bestuur aangewezen – gebied dat onder controle staat van een terroristische organisatie. Met het voorstel – aangekondigd in het regeerakkoord – wordt beoogd...

Inhoud
De belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel zijn:

  1. Bij de verstrekking van een maatwerkvoorziening kan een resultaatbeschrijving worden gehanteerd (het blijft ook mogelijk om een tijdsduurbeschrijving te hanteren).
  2. De afwikkeling van geschillen over de uitvoering van een maatwerkvoorziening wordt vereenvoudigd. In eerste instantie kan worden geklaagd bij de gemeente, in...

Inhoud
Het onderhavige wetsvoorstel stelt in het voorgestelde artikel 137ga, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht strafbaar het verheerlijken van terroristische misdrijven, indien de pleger met zijn uitlating de openbare orde ernstig verstoort dan wel kan verstoren. Aangesloten is bij het bij het conceptwetsvoorstel uit 2005, zoals opgesteld door...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel willen initiatiefnemers via een bestuurlijke maatregeladministratieve detentie wettelijk mogelijk maken voor terroristen en andere personen die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid zoals jihadisten en sympathisanten van de jihad. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op voorstel van de AIVD aan...

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van het op 22 oktober 2015 te Riga tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2016, 180). Dit verdrag is een aanvulling op het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van...

Inhoud
Initiatiefnemer wil met dit wetsvoorstel duidelijker in de wet vastleggen dat religieuze genootschappen die (in de rechtsvorm van een kerkgenootschap) een bedreiging vormen voor de rechtsorde en de democratie, met civielrechtelijke middelen kunnen worden bestreden. Specifiek het middel van de verbodenverklaring en ontbinding van die kerkgenootschappen. Initiatiefnemer is van...

Inhoud
Het doel van het wetsvoorstel is het voorkomen en bestrijden van de toenemende handel in illegale tabaksproducten. Handel in illegale tabaksproducten ondermijnt het beleid voor tabaksontmoediging. Het wetsvoorstel voert een vergunningen- en controlesysteem in voor productieapparatuur en stelt zorgvuldigheidseisen aan de toeleveringsketen van tabak, tabaksproducten en productieapparatuur.

Datum inwerkingtreding...