Inhoud
Het voorliggende wetsvoorstel beoogt een eenduidige relatie van de eigen bijdrage in de huurtoeslag met het huurbeleid, beëindiging van automatische compensatie via de huurtoeslag en beperking van de armoedeval bij het overschrijden van de maximale inkomensgrenzen.

Het voorstel is op 11 september 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en...

Inhoud:
In dit wetsvoorstel wordt een wijziging van de Woningwet en van de Huisvestingswet 2014 voorgesteld met betrekking tot het vergroten van het aanbod huurwoningen met een middenhuur. De voorgestelde wijziging van de Woningwet heeft betrekking op het vereenvoudigen van de markttoets voor toegelaten instellingen. Met de voorgestelde wijziging van...

Inhoud
Ter bestrijding van de crisis en ter bevordering van een goed en duurzaam herstel van de economische structuur, richt de wet zich op de versnelling van infrastructurele projecten, andere grote bouwprojecten, en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. De snelheid waarmee de maatregelen ingang konden vinden...

Inhoud
Dit wetsvoorstel introduceert een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierbij moet voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik gemaakt worden van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften kan worden voldaan. Verder bevat het conceptvoorstel enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek ter versterking van de privaatrechtelijke positie van...

Inhoud
Dit wetsvoorstel bevat vier maatregelen voor de gereguleerde huursector:

  1. Differentiatie DAEB-inkomensgrenzen naar huishoudenstypen
  2. Verbetering van de systematiek van inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
  3. Tijdelijke huurkorting
  4. Zeer lage huren met een hogere huursprong verhogen

Internetconsultatie loopt van 26 juni 2019 tot en met 7 augustus 2019.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt...

Inhoud
Doel van deze wetswijziging is vereenvoudiging van de huidige Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (hierna: Wkpb). Dit wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de openbare registers (en daarmee ontsluiting via de basisregistratie kadaster (hierna: BRK)). De beperkingenregistraties bij gemeenten komen hiermee te vervallen. 

Beoogde datum...

Inhoud
Burgemeesters moeten de openbare orde handhaven. Als die in een buurt op het spel staat wegens ernstig geweld (zoals een beschieting) of wegens een wapenvondst, kunnen zij op grond van deze wet een woning of bijvoorbeeld een loods sluiten. Ook kunnen vervolgstappen worden gezet, zoals snelle ontbinding van de...

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft als doel om krimpregio’s meer ruimte te geven om zelf effectief krimpbeleid te formuleren. De initiatiefwet sluit aan bij de kabinetsvisie en legt de verantwoordelijkheid neer op het niveau waar het hoort te liggen. Betrokkenen uit de krimpregio’s willen graag aan de slag om oplossingen te...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt een nieuwe, belangrijke stap gezet in de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze stelselherziening is begonnen met de totstandkoming van de Omgevingswet. Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van een aantal instrumenten van grondbeleid, te weten voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk...

Inhoud
De initiatiefwet regelt dat in geval van verdenking van kraken sneller ontruimd kan worden. Binnen drie dagen toetst de rechter-commissaris het verzoek tot handhaving van de officier van justitie. Na goedkeuring kan direct ontruiming plaatsvinden. De opstellers van de initiatiefwet geven eenieder de gelegenheid op dit initiatiefwetsvoorstel te reageren...