Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een collectieve schadevergoe-dingsactie. Het wetsvoorstel heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen.

Aangenomen op 29 januari 2019 door de Tweede Kamer. en op 19 maart 2019 door de Eerste Kamer.

Inhoud
Met dit voorstel gaat de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen worden nu voor alle rechtbanken verplicht. Rechters krijgen meer ruimte om regie te voeren. De rechter kan de mondelinge behandeling straks beter afstemmen op wat er voor de zaak en de partijen nodig...

Inhoud:
Dit wetsvoorstel heeft als doel het transparanter maken van overheden en semi-overheden, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie beter wordt bediend. Dit gebeurt door de actieve informatieplicht te versterken en door informatie elektronish toegankelijk te maken zodat deze ook kan worden hergebruikt. De reikwijdte van de wet...

Inhoud
Beoogd wordt met dit wetsvoorstel officiële documenten en verklaringen in het kader van de Kieswet via digitale identiteit te kunnen opmaken.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij KB te bepalen tijdstip.

Inhoud
Positieve discriminatie, voorkeursbeleid of positieve actie zijn ondanks de eufemistische aanduidingen in essentie vormen van discriminatie. Onder meer geslacht en etniciteit worden doorslaggevende factoren bij de keuzebepaling voor een functie of plek, waar dit uiteraard kwaliteit en verdiensten behoren te zijn. Om het onrecht van deze vorm van discriminatie te...

Inhoud
Dit initiatiefwetsvoorstel is een novelle die het Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (Woo) (33.328) wijzigt. Met deze wijzigingswet worden onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang...

Inhoud
Op 17 mei is de Richtlijn (EU) 2019/790 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG gepubliceerd (PbEU 2019, L 130). De uiterste datum waarop die richtlijn in Nederlands recht moet zijn omgezet is 7 juni 2021. In het...

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze regeling in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het computergebruik en het gebruik van...

Inhoud:
Met het onderhavige voorstel worden dan ook vier doelen gediend, te weten het verruimen van de vrijheid van meningsuiting, het verzekeren van het lex certa beginsel, het voorkomen van een conflict tussen op Nederland rustende verdragsverplichtingen en het bieden van een handreiking aan het Europese hof voor de rechten...

Inhoud
Indiener is van mening dat een raadplegend referendum zo spoedig mogelijk gehouden dient te worden, te weten binnen zes maanden na de invoering van dit wetsvoorstel. Op deze wijze kan de burger zich zo snel mogelijk uitspreken over de vraag of Nederlands EU-lidmaatschap dient te worden voortgezet of niet...