Inhoud
Doel van het wetsvoorstel is onder meer om ervoor te zorgen dat beslag op de bankrekening er niet meer toe leidt dat een schuldenaar niet meer in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Het wetswijzigingsvoorstel moet ook voorkomen dat er beslag wordt gelegd op roerende zaken zoals auto’s in...

Inhoud
Voor de decentrale volksvertegenwoordigingsorganen is het van groot belang dat zij ook in de huidige omstandigheden in het openbaar tot besluitvorming kunnen komen. Dit wetsvoorstel treft daartoe indachtig de huidige technische mogelijkheden een tijdelijke voorziening. Er zijn binnen het huidige wettelijke kader twee mogelijkheden om besluiten te kunnen nemen...

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt tot invoering van een collectieve schadevergoe-dingsactie. Het wetsvoorstel heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen.

Aangenomen op 29 januari 2019 door de Tweede Kamer. en op 19 maart 2019 door de Eerste Kamer.

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft als doel het transparanter maken van overheden en semi-overheden, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie beter wordt bediend. Dit gebeurt door de actieve informatieplicht te versterken en door informatie elektronish toegankelijk te maken zodat deze ook kan worden hergebruikt. De reikwijdte van de wet...

Inhoud
Beoogd wordt met dit wetsvoorstel officiële documenten en verklaringen in het kader van de Kieswet via digitale identiteit te kunnen opmaken.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij KB te bepalen tijdstip.

Inhoud
Het voorstel van wet dient ertoe om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op enkele onderdelen te verduidelijken of aan te passen. Het gaat in het bijzonder om de zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden en de versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten...

Inhoud
Met het voorstel kan zowel worden gereageerd op binnen Nederland zelfstandig opkomend extremisme, als op extremisme dat wordt gevoed vanuit het buitenland. Dit voorstel vormt daarmee ook een nieuw instrument om ondermijning van de rechtsorde tegen te gaan. Het voorstel breidt de mogelijkheden voor de inzet van artikel 2:20...

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft tot doel het bewijsrecht in civiele procedures te vereenvoudigen en te moderniseren. Civiele procedures dienen als middel voor het verwezenlijken van de materiële rechten van burgers en bedrijven. De rechtspraak kan met haar beslissingen bijdragen aan effectieve en duurzame oplossingen voor juridische problemen waarmee burgers en...

Inhoud
Met het onderhavige voorstel worden dan ook vier doelen gediend, te weten het verruimen van de vrijheid van meningsuiting, het verzekeren van het lex certa beginsel, het voorkomen van een conflict tussen op Nederland rustende verdragsverplichtingen en het bieden van een handreiking aan het Europese hof voor de rechten...

Inhoud
Het kabinet heeft het voornemen een algemene bepaling aan de Grondwet toe te voegen, luidende: “De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten”. Het kabinet acht het passend de kernbeginselen democratie en rechtsstaat, tezamen met de grondrechten (nader) in de Grondwet te expliciteren.

Aangenomen op 6 juni...