Inhoud
De Nitraatrichtlijn stelt een maximale hoeveelheid van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar vast dat op of in de bodem gebracht mag worden. De Europese Commissie kan een lidstaat derogatie verlenen waardoor een hogere hoeveelheid dan 170 kilogram stikstof kan worden toegepast, indien aan een...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt een belangrijke stap richting versterking van de markt voor collectieve warmtelevering gezet. Deze herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Door een betere werking van de warmtemarkt neemt het vertrouwen in collectieve...

Inhoud
Herziening en vereenvoudiging van het omgevingsrecht, waarbij in eerste instantie alle gebiedsgerelateerde regels uit de ruimtelijke ordening, het milieurecht, de natuuromgeving e.d. in één wetttelijke regeling worden geïntegreerd.

Aangenomen op 1 juli 2015 door de Tweede Kamer en aangenomen op 22 maart 2016 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum...

Inhoud
Dit voorstel regelt de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. Dat was een modernisering en vereenvoudiging van de voorgaande natuurwetgeving, waarbij de Europese en internationale verplichtingen zijn meegenomen. Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken zijn met de Wet...

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft als doel bestaande regels aan te vullen om het aantal stuks vee in bepaalde gebieden in balans te houden met de leefomgeving. Het gaat om gebieden waar veel veehouderijen en landbouwdieren zijn met woningen in de buurt. Bewoners kunnen last hebben van de geur en veel...

Inhoud
Het doel van de Tijdelijke noodwet stikstof is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw (met uitzondering van megastallen), door te laten gaan. Deze projecten worden dan van ’dringend openbaar belang’ verklaard. Voor de problemen met PFAS is het voorstel om per regio een plek aan...

Inhoud
De voorgestelde regels voor het overgangsrecht zijn bedoeld om het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht snel in te voeren met behoud van rechtszekerheid en met oog voor de uitvoerbaarheid (voorkomen overmatige transitielast). Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel voor de Omgevingswet en bij de verdere uitwerking van de...

Inhoud
Dit wetsvoorstel beoogt partijen te helpen duurzaamheidsinitiatieven te realiseren door de mogelijkheid te creëren hun initiatieven om te laten zetten in algemeen verbindende voorschriften. Het wetsvoorstel biedt daarvoor een heldere procedure waarbij recht wordt gedaan aan het duurzaamheidsinitiatief en de publieke belangen kunnen worden geborgd. Het wetsvoorstel regelt daartoe...

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer, waardoor gemeenten verplicht worden de rioolheffing en de afvalstoffenheffing uitsluitend te heffen van de gebruiker. Nu worden deze heffingen nog vaak volledig of grotendeels bij de eigenaren van onroerende zaken neergelegd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een...

Inhoud
Dit wetsvoorstel leidt tot een herziening en vernieuwing van de Plantenziektenwet van 5 april 1951. Het doel van het voorstel is het voorkomen van de insleep en verspreiding van nieuwe en schadelijke organismen voor planten en plantaardige producten. De nadruk ligt op voorkomen, zodat er later minder bestrijdingsmiddelen of...