Inhoud
Voor u ligt het tweede pakket Belastingplan van het kabinet Rutte III. Het pakket Belastingplan 2020 (pakket BP 2020) bestaat onder meer uit maatregelen die betrekking hebben op de fundamenten van het fiscale kabinetsbeleid, zoals de aanpak van belastingontwijking en –ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en...

Inhoud
Met dit voorstel gaat de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen worden nu voor alle rechtbanken verplicht. Rechters krijgen meer ruimte om regie te voeren. De rechter kan de mondelinge behandeling straks beter afstemmen op wat er voor de zaak en de partijen nodig...

Inhoud:
Het wetsvoorstel houdt in dat bij parkeren waarbij onmiddellijk dient te worden betaald bij bijvoorbeeld een parkeermeter of parkeerautomaat, of via een mobiele telefoon met behulp van een applicatie – en het tarief van die belasting afhankelijk is van de parkeerduur, dus van de tijdsduur van het parkeren, het...

Inhoud
Voorstel om voor de lagere geldvorderingen in kantonzaken meer griffierechtcategorieën te introduceren. Door drie nieuwe griffierechtcategorieën in te voegen, komt het griffierecht in een betere verhouding te staan tot de hoogte van de vordering. De tarieven voor min- en onvermogenden blijven hierbij in de drie nieuwe categorieën ongewijzigd (€...

Inhoud:
Bij parkeren wordt er betaald per tijdvak vastgesteld door de aanbieder. Hierdoor is er vaak sprake van onnodige betaling voor niet gebruikte parkeertijd en dat vindt de indiener principieel een ongewenste situatie. Een logische oplossing hiervoor is dat zo eerlijk mogelijk wordt afgerekend naar daadwerkelijk gebruik.

Beooogde datum indiensttreding: ...

Inhoud
De fiscaliteit vergt voortdurend (inhoudelijke) wijzigingen en technisch onderhoud. Het pakket Belastingplan 2020 bevat om deze reden dit jaar weer een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire beeld en koopkrachtbeeld voor 2020.

Aangenomen op 14 november 2019 door...

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet zodat het mogelijk wordt voor gemeenten om in het kader van differentiatie in parkeertarieven een lager tarief te kunnen vaststellen voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Regeerakkoord Rutte III, waarbij is overeengekomen dat door het hanteren...

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer, waardoor gemeenten verplicht worden de rioolheffing en de afvalstoffenheffing uitsluitend te heffen van de gebruiker. Nu worden deze heffingen nog vaak volledig of grotendeels bij de eigenaren van onroerende zaken neergelegd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een...