Inhoud
Dit derde wetsvoorstel uit een pakket van zeven belastingvoorstellen regelt de verlenging met vijf jaar van de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (Vamil). Ook de verhoging van de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting, de afschaffing van de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s en openbaar vervoer en...

Inhoud:
Het wetsvoorstel houdt in dat bij parkeren waarbij onmiddellijk dient te worden betaald bij bijvoorbeeld een parkeermeter of parkeerautomaat, of via een mobiele telefoon met behulp van een applicatie – en het tarief van die belasting afhankelijk is van de parkeerduur, dus van de tijdsduur van het parkeren, het...

Inhoud
De fiscaliteit vergt voortdurend (inhoudelijke) wijzigingen en technisch onderhoud. Het pakket Belastingplan 2020 bevat om deze reden dit jaar weer een wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen. De maatregelen in dit wetsvoorstel hebben geen of nauwelijks gevolgen voor het budgettaire beeld en koopkrachtbeeld voor 2020.

Beoogde datum inwerkingtreding

  1. Deze wet treedt...

Inhoud:
Bij parkeren wordt er betaald per tijdvak vastgesteld door de aanbieder. Hierdoor is er vaak sprake van onnodige betaling voor niet gebruikte parkeertijd en dat vindt de indiener principieel een ongewenste situatie. Een logische oplossing hiervoor is dat zo eerlijk mogelijk wordt afgerekend naar daadwerkelijk gebruik.

Beooogde datum indiensttreding: ...

Inhoud
Met dit voorstel gaat de vereenvoudiging van het civiele procesrecht gewoon door. Enkele belangrijke inhoudelijke procesvernieuwingen worden nu voor alle rechtbanken verplicht. Rechters krijgen meer ruimte om regie te voeren. De rechter kan de mondelinge behandeling straks beter afstemmen op wat er voor de zaak en de partijen nodig...

Inhoud
Voor u ligt het tweede pakket Belastingplan van het kabinet Rutte III. Het pakket Belastingplan 2020 (pakket BP 2020) bestaat onder meer uit maatregelen die betrekking hebben op de fundamenten van het fiscale kabinetsbeleid, zoals de aanpak van belastingontwijking en –ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en...

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer, waardoor gemeenten verplicht worden de rioolheffing en de afvalstoffenheffing uitsluitend te heffen van de gebruiker. Nu worden deze heffingen nog vaak volledig of grotendeels bij de eigenaren van onroerende zaken neergelegd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een...

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de toezegging van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer om de Wet griffierechten burgerlijke zaken als volgt te wijzigen:

  • de huidige griffierechtcategorie van vorderingen van €500 tot €12.500 wordt opgesplitst in vier categorieën;
  • de griffierechten voor rechtspersonen en burgers in...

Inhoud
Voor u ligt het tweede pakket Belastingplan van het kabinet Rutte III. Het pakket Belastingplan 2020 (pakket BP 2020) bestaat onder meer uit maatregelen die betrekking hebben op de fundamenten van het fiscale kabinetsbeleid, zoals de aanpak van belastingontwijking en –ontduiking, een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor reële economische activiteiten en...