Inhoud
De instroom van asielzoekers op de sociale huurwoningmarkt leidt in sommige delen van Nederland tot langere zoektijden voor reguliere woningzoekers. Om verdringing van reguliere woningzoekers door deze verhoogde instroom te voorkomen, moeten er maatregelen worden genomen. Ter zake is tevens een motie aangenomen van het lid van de Tweede...

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de norm uit artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), dat het belang van het kind een primaire overweging dient te zijn, nader uit te werken in het nationale vreemdelingenrecht, door te regelen dat een verzoek van een minderjarige vreemdeling dan wel van een...

Inhoud
De Wet arbeid vreemdelingen regelt de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor personen van buiten de Europese Economische Ruimte. In het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen zijn nadere regels hierover opgenomen. Doelen van de regelgeving zijn: bescherming van de arbeidsmarkt, het voorkomen en bestrijden van illegale tewerkstelling en bescherming...