Inhoud
Het onderhavige wetsvoorstel past in die ambitie en legt de basis voor die verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de...

Inhoud
Initiatiefnemers zijn van mening dat alle stemgerechtigden en personen die een bepaald (politiek) ambt bekleden uitsluitend de Nederlandse belangen behoren te dienen, zodat de (schijn) van dubbele loyaliteit in het openbaar bestuur wordt voorkomen. Daartoe regelt dit grondwetsvoorstel in de eerste plaats dat personen die naast de Nederlandse nationaliteit...

Inhoud
Programmeren is mensenwerk. Dat betekent dat softwarecode vrijwel altijd fouten bevat. Zerodays, of onbekende kwetsbaarheden, zijn fouten in software die nog onbekend zijn bij de maker van de software (de maker heeft nul dagen gehad om het gat te dichten). Deze zerodays kunnen gebruikt worden om de werking van...

Inhoud
Het wetsvoorstel wijzigt enkele onderdelen van de Wet basisregistratie personen ter bevordering van de goede uitvoering van de wet en herstelt enige omissies. Ook wordt de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES aangepast in verband met het opnemen van een regeling voor het registreren van levenloos geboren kinderen.

Internetconsultatie loopt van...

Inhoud
Deze Rijkswet brengt een wijziging aan in de Paspoortwet. Om elektronische dienstverlening aan burgers mogelijk te maken worden publieke elektronische identificatiemiddelen ontwikkeld waarmee de burger zich op een hoger niveau van betrouwbaarheid dan met het huidige DigiD langs digitale weg kan identificeren bij een dienstverlener. Hiervoor wordt een chip...

Inhoud
Dit wetsvoorstel voorziet in een nieuw hoofdstuk 14a in de Telecommunicatiewet. Het hoofdstuk regelt dat voorkomen wordt dat een ongewenste partij zodanige zeggenschap verwerft in de communicatie-infrastructuur of dienstverlening dat hier misbruik van gemaakt kan worden. Bijvoorbeeld door de Nederlandse regering onder druk te zetten door te dreigen met...

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht over elektronisch bestuurlijk verkeer. Sinds de inwerkingtreding van deze regeling in 2004 hebben zich zo veel technologische en maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan, dat het wenselijk is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het computergebruik en het gebruik van...

Inhoud
Dit ontwerpwetsvoorstel regelt een verruiming van de mogelijkheden tot informatiedeling (tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling), uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob (met het toestemmingsvereiste bij vervreemding van een opstalrecht en met bepaalde omgevingsvergunningen) en uitbreiding van de eigen onderzoeksbevoegdheden van bestuursorganen...

Inhoud
Met dit initiatiefwetsvoorstel willen de initiatiefnemers Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Raan (PvdD), Van Rooijen (50PLUS) en Azarkan (DENK) een oplossing bieden voor de ernstigste gevolgen die enerzijds de Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk (VK) en anderzijds de Britten woonachtig in Nederland in het geval van een no...

Inhoud
Het wetsvoorstel wil de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten vergroten. Voorgesteld wordt om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, te publiceren in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze...