Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer, waardoor gemeenten verplicht worden de rioolheffing en de afvalstoffenheffing uitsluitend te heffen van de gebruiker. Nu worden deze heffingen nog vaak volledig of grotendeelsĀ bij de eigenaren van onroerende zaken neergelegd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een...