Inhoud
Het voorstel bevat instrumenten om op korte termijn de aanpak van stikstof mogelijk te maken. Het doel is daarmee de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden te verminderen, natuur te herstellen, en de toestemmingsverlening voor activiteiten, zoals woningbouw, weer vlot te trekken. De instrumenten zijn: in de Wet Natuurbescherming de mogelijkheid...

Inhoud
Voorstel voor een belasting op de uitstoot van broeikasgas door industrie en afvalverbrandingsinstallaties. Uitgezonderd zijn glastuinbouw, stadsverwarming, elektriciteitsopwekking en het verwarmen en koelen van gebouwen.

Beoogde datum inwerkingtreding

  1. Deze wet treedt in werking op 1 januari 2021.
  2. elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking) (Kamerstukken 35 216) later in werking treedt...

Inhoud
In de Spoedwet aanpak stikstof is voorzien in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Een van de instrumenten waarin de Spoedwet voorziet, is de mogelijkheid om bij ministeriƫle regeling een stikstofregistratiesysteem in te stellen dat ruimte moet bieden bij toestemmingverlening voor nader te omschrijven categorieƫn van projecten...

Inhoud
Dit wetsvoorstel bevat een wettelijke verplichting om een energie-audit uit te voeren en daarvan een verslag op te stellen, een grondslag om inhoudelijke eisen aan het verslag van de audit te stellen en de bevoegdheid tot het toezicht en de handhaving op de naleving van deze verplichtingen. De energie-audit...