Inhoud:
Dit wetsvoorstel heeft als doel het transparanter maken van overheden en semi-overheden, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie beter wordt bediend. Dit gebeurt door de actieve informatieplicht te versterken en door informatie elektronish toegankelijk te maken zodat deze ook kan worden hergebruikt. De reikwijdte van de wet...

Inhoud
Dit initiatiefwetsvoorstel is een novelle die het Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (Woo) (33.328) wijzigt. Met deze wijzigingswet worden onduidelijkheden in de Woo verhelderd, wordt een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en wordt een aantal technische verbeteringen geformuleerd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang...

Inhoud
Het voorstel van wet dient ertoe om de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op enkele onderdelen te verduidelijken of aan te passen. Het gaat in het bijzonder om de zo gericht mogelijke inzet van bijzondere bevoegdheden en de versnelde weging van samenwerking met buitenlandse diensten...