Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd
Kamerstuknummer
35294

Inhoud
Het kabinet verlengt het vangnet voor werkloze zestigplussers die na afloop van hun WW-uitkering nog geen recht hebben op AOW. Oorspronkelijk zou deze uitkeringsregeling, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW), volgend jaar aflopen. Nu loopt die door tot 1 januari 2014. Het komt erop neer dat werkloze ouderen nog tot eind 2025 een IOW-uitkering kunnen aanvragen in plaats van in de bijstand instromen. Net als de bijstand is de IOW een uitkering op minimumniveau, maar zonder partner- of vermogenstoets. De IOW-verlenging geldt voor mensen ouder dan 60 jaar en 4 maanden die na 1 januari 2020 werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.