Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)
Kamerstuknummer
32399
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Dit wetsvoorstel regelt het verlenen van verplichte zorg aan personen met een psychische stoornis.
De volgende doelen worden nagestreefd:

  • het waarborgen van de rechtspositie van personen met een psychische stoornis.
  • het voorkomen van dwang en het beperken van de duur van dwang met nadruk op het beginsel dat verplichte zorg alleen als laatste redmiddel wordt toegepast
  • het verhogen van de kwaliteit van verplichte zorg
  • Het beleggen van de centrale verzoekersrol bij het openbaar ministerie, waarbij aan de officier van justitie een actieve rol wordt toebedeeld, in goede samenwerking met de ketenpartners.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 14 februari 2017 en op 23 januari 2018 door de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliƫnten (31.996). De wijzigingen die via dit wetsvoorstel in het wetsvoorstel Forensische zorg (32.398) zijn aangebracht, worden bij deze gezamenlijke behandeling betrokken.

Beoogde datum inwerkingtreding
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit bepaald tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld..