Fase
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets)
Kamerstuknummer
34325

Inhoud:
Met dit wetsvoorstel beoogt de initiatiefnemer mensen met een bijstandsuitkering meer kansen te bieden op een echte, betaalde baan en werknemers in loondienst en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de inzet van onbetaalde krachten. De initiatiefnemer wil deze ongewenste verdringing tegengaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat zeker niet al het onbetaald werk dat door mensen met een uitkering wordt gedaan, gezien wordt als verdringing.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 21 februari 2017. De Eerste Kamer heeft op 6 maart 2018 met de initiatiefneemster en met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedebatteerd over het voorstel. Na de eerste termijnen is de plenaire behandeling in verband met aanvullend onderzoek naar de omvang van verdringing via de Participatiewet op verzoek van de initiatiefneemster aangehouden.

Beoogde datum inwerkingtredng:
Treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.