Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Kamerstuknummer

35489

Inhoud

Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen van de Kieswet. Belangrijkste onderdeel is de introductie van een nieuwe manier voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen. Hierbij wordt de mogelijkheid van centrale stemopneming waarmee sinds 2014 is geëxperimenteerd in de Kieswet opgenomen. Verder bevat het voorstel wijzigingen die betrekking hebben op het stemmen vanuit het buitenland en een aantal meer technische aanpassingen die onder meer voortvloeien uit eerdere adviezen van de Kiesraad.

Aangenomen op 22 maart 2022 door de Tweede Kamer en op 14 juni 2022 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding

De artikelen I, III, IV, onderdelen C tot en met E, V, VI, VIIA en VIII van de Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen (Stb. 2022, 292) treden per 1 januari 2023 in werking, met uitzondering van artikel I, onderdeel LLL.

Inwerkingtreding