Fase
Aangemeld voor plenaire behandeling in EK
Formele titel
Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)
Kamerstuknummer
34453

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt tot verbetering van de bouwkwaliteit door verbetering van de privaatrechtelijke positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument en door de introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken. Met de term bouwconsument wordt benadrukt dat het hier primair gaat om een klant die een bouwwerk afneemt van een bouwbedrijf. In juridische zin wordt de bouwconsument aangehaald als opdrachtgever, conform de terminologie van het Burgerlijk Wetboek.

Aangenomen op 21 februari 2017 door de Tweede Kamer en op 14 mei 2019 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding
Artikel I, met uitzondering van het in onderdeel A opgenomen artikel 7ab, derde lid, van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, en artikel I van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen treden in werking met ingang van 22 april 2022./p>

Inwerkingtreding