Fase

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad

Formele titel

Regels omtrent de oprichting en inrichting van een kiescollege voor de Eerste Kamer voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn alsmede wijziging van de Kieswet ten behoeve van de verkiezing van de leden van het kiescollege voor Nederlanders die geen ingezetenen zijn en de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer door de leden van dit kiescollege (Wet kiescollege niet-ingezetenen)

Kamerstuknummer

36071

Inhoud
Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan de Grondwetswijziging strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35.785). Die Grondwetswijziging regelt dat de Leden van de Eerste Kamer mede worden gekozen door de leden van een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege. Hiermee bewerkstelligt de Grondwetgever dat niet alleen de Nederlandse ingezetenen (via de provinciale statenverkiezingen in Europees Nederland en de kiescollegeverkiezingen in Caribisch Nederland), maar ook de Nederlanders die in het buitenland wonen (Nederlandse niet-ingezetenen) invloed krijgen op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Aangenomen op 15 september 2022 door de Tweede Kamer en op 18 oktober 2022 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden in werking:

a.de Wet kiescollege niet-ingezeten (Stb. 2022, 410), met uitzondering van de artikelen 30 en 42 tot en met 45, die in werking treden per 1 januari 2023. b.het Besluit kiescollege niet-ingezetenen (Stb. 2022, 395), met uitzondering van artikel 3, dat in werking treedt op 1 januari 2023.

Inwerkingtreding