Wet inburgering

Formele titel: 
Conceptwetsvoorstel houdende regels over inburgering in de Nederlandse samenleving
Kamerstuknummer: 
Internetconsultatie

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt beoogd dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal leren, richting werk worden geactiveerd en volwaardig aan de Nederlandse samenleving gaan deelnemen.
Daartoe worden de inburgeringsplichtige, de gemeenten en de rijksoverheid optimaal in positie gebracht. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de voornemens in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ en aan de voorgenomen uitwerking daarvan in de brief  ‘Hoofdlijnen veranderopgave inburgering’. De uitkomsten van de evaluatie van de huidige Wet inburgering zijn hierin meegenomen

Internetconsultatie loopt van 25 juni 2019 tot en met 27 augustus 2019.

Beoogde datum indiensttreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip