Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord)
Kamerstuknummer
35304
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Dit wetsvoorstel bevat voorstellen ter uitwerking van de fiscale maatregelen uit het Klimaatakkoord, met uitzondering van de in het Klimaatakkoord voorziene introductie van een CO2-heffing voor de industrie en de aanpassing van de salderingsregeling en de zogenoemde postcoderoos in de energiebelasting. De uitwerking van de CO2-heffing kost meer tijd en maakt daarom geen onderdeel uit van dit wetsvoorstel. Het streven is dat de wetgeving voor deze heffing bij het Belastingplan 2021 aanhangig zal worden gemaakt. Voor de aanpassing van de salderingsregeling en postcoderoos wordt nog bezien hoe dit wetgevingstechnisch het best kan worden geïmplementeerd.

Aangenomen op 14 november door de Tweede Kamer en op 17 december 2019 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met dien verstande dat:

  • artikel X eerst toepassing vindt nadat artikel 27a van de Wet op de accijns bij het begin van het kalenderjaar 2021 is toegepast;
  • artikel XI eerst toepassing vindt nadat artikel 27a van de Wet op de accijns bij het begin van het kalenderjaar 2023 is toegepast.
Inwerkingtreding