Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)
Kamerstuknummer
35218
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Het wetsvoorstel wil de toegankelijkheid van (voorgenomen) overheidsbesluiten vergroten. Voorgesteld wordt om alle wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, te publiceren in de officiële elektronische publicatiebladen van de openbare lichamen waartoe de bestuursorganen behoren. Daarbij dienen deze publicatiebladen op gestandaardiseerde wijze te worden gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. Door deze standaardisatie wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen.

Aangenomen op 10 december 2019 door de Tweede Kamer en op 30 juni 2020 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
De inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties is gepland op 1 juli 2021.