Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof)
Kamerstuknummer
35444

Inhoud
Voorstel voor een oplossing voor de stikstofcrisis door te zorgen voor daadwerkelijke daling van de stikstofuitstoot op de lange termijn en voor versterking van de natuur. Dan kan er weer gebouwd worden en bereikt de natuur een staat van goede instandhouding. De goede staat van instandhouding van de natuur kan gerealiseerd worden door de volgende maatregelen:Er worden langetermijndoelen gesteld voor de totale, landelijke stikstofemissie, verdeeld over alle betrokken sectoren;

  • Een wettelijke grondslag voor een subsidieregeling, bedoeld voor warme sanering van veehouderijen en ondersteuning van de transitie naar duurzame landbouw;
  • Regels voor betere monitoring van zowel de stikstofdepositie als de versterking van de natuur met mogelijkheid tot bijstelling van beleid;
  • Een positieflijst van projecten die wél mogen worden gerealiseerd mits ze onder de drempelwaarde vallen die is ingevoerd door de Spoedwet aanpak stikstof;
  • Wettelijke verankering van uitbreiding van natuurgebieden;
  • Versterking van de natuur door daarvoor een subsidieregeling in te stellen waardoor eerder geschrapte plannen voor uitbreiding van natuurgebieden toch kunnen worden uitgevoerd.

Verworpen op 17 december 2020 door de Tweeede Kamer.

De langetermijndoelen zijn een kader waar andere maatregelen uit voort moeten komen. Deels staan deze maatregelen in dit wetsvoorstel, maar deels ook niet.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.