Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)
Kamerstuknummer
35074

Inhoud
De arbeidsmarkt moet zekerheid en kansen bieden aan iedereen. Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) zijn stappen gezet om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden, het ontslagrecht eenduidiger, eenvoudiger en goedkoper te maken en de WW activerender te maken. Onderhoud aan de regelingen op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW is echter noodzakelijk om een nieuwe balans aan te brengen tussen zekerheid en kansen binnen de arbeidsovereenkomst, een balans die past bij deze tijd. De huidige vormgeving van de arbeidsmarkt knelt in de visie van het kabinet voor werkgevers én werknemers. Het systeem van arbeidsverhoudingen slaagt er onvoldoende in om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het aangaan van een arbeidsrelatie die aansluit bij hun behoeften en de aard van het werk.

Aangenomen op 6 februari 2019 door de Tweede Kamer en op 5 februari 2019 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding
De Wet arbeidsmarkt in balans treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van:a. artikel I, onderdeel F, onder 4;b. het in artikel I, onderdeel K, onder 1, opgenomen eerste lid, onderdeel b, en vierde lid, van artikel 673e;c. het in artikel II, onderdeel D, opgenomen vierde tot en met zesde lid van artikel 8a, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2021;d. artikel III, onderdelen J en K.

Inwerkingtreding