Fase
Wetsvoorstel aangenomen door TK; door naar EK
Formele titel
Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten
Kamerstuknummer
35063

Inhoud
Met dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) willen zij de negatieve gevolgen van het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, voor kinderen beperken. Het wetsvoorstel strekt tot enkele wetswijzigingen, waarna scholen – ook voor het extracurriculaire deel van het onderwijsprogramma – kinderen wier ouders de bijdrage niet betaald hebben, niet langer mogen uitsluiten van extra activiteiten.

Aangenomen op 17 december 2019 door de Tweede Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.