Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Driessen tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting
Kamerstuknummer
33369

Inhoud
Met het onderhavige voorstel worden dan ook vier doelen gediend, te weten het verruimen van de vrijheid van meningsuiting, het verzekeren van het lex certa beginsel, het voorkomen van een conflict tussen op Nederland rustende verdragsverplichtingen en het bieden van een handreiking aan het Europese hof voor de rechten van de mens bij het bepalen van de Europese consensus inzake het beschermen van het maatschappelijk debat.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.