Fase
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting
Kamerstuknummer
34051

Inhoud
In het initiatiefwetsvoorstel wordt voorgesteld om (onderdelen van) de strafbepalingen te schrappen omdat deze de vrijheid van meningsuiting te veel zouden belemmeren. De vrijheid van meningsuiting is van zo groot belang dat deze vergaand moet worden beschermd. Maar uit de Grondwet en het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) volgt dat beperking van de vrijheid van meningsuiting in bepaalde gevallen wel degelijk is toegestaan. In de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is erkend dat publicaties en andere vormen van meningsuiting die aanzetten tot haat, geweld of racisme, of onnodig kwetsend zijn, en daarmee geen enkele bijdrage leveren aan het openbare debat, met straf bedreigd of anderszins belemmerd mogen worden.

Beoogde datum inwerkingtreding
Treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit nader te bepalen tijdstip.