Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Voorstel van wet van de leden Voortman en Kuiken tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind
Kamerstuknummer
34541

Inhoud
Dit wetsvoorstel strekt ertoe de norm uit artikel 3 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), dat het belang van het kind een primaire overweging dient te zijn, nader uit te werken in het nationale vreemdelingenrecht, door te regelen dat een verzoek van een minderjarige vreemdeling dan wel van een ouder van de minderjarige vreemdeling om een verblijfsgunning in principe wordt ingewilligd indien de belangen van het kind ernstig worden bedreigd bij afwijzing van dat verzoek, tenzij het algemeen belang zich hiertegen verzet.

Beoogde datum inwerkingtreding 
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.