Fase

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Formele titel

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Kamerstuknummer

35729

Inhoud
Met de bekendmaking van de wet van 1 februari 2021 (Stb. 2021, 58) is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. De Grondwet schrijft voor dat na de bekendmaking van een dergelijke verklaringswet – en ontbinding van de Tweede Kamer – een tweede lezing van het grondwetsvoorstel plaatsvindt. Om die tweede lezing in gang te zetten dient Van Raak (SP) nu opnieuw een initiatiefwetsvoorstel in waarin hij voorstelt de Grondwet zodanig te wijzigen dat het houden van een correctief referendum mogelijk wordt.

De Tweede Kamer heeft op 31 mei 2022 het voorstel van de initiatiefnemer van 30 mei 2022 (TK, 15) om deze tweede lezing van het Grondwetwijzigingsvoorstel te splitsen aangenomen. Beide initiatiefvoorstellen (TK, 16 en TK, 17) zijn door de Tweede Kamer op 5 juli 2022 na hoofdelijke stemmingen met 87 stemmen voor en 55 stemmen tegen verworpen (voor aanvaarding van de wetsvoorstellen was een 2/3 meerderheid nodig).

Beoogde datum inwerkingtreding
De wijziging in artikel 81 alsmede de artikelen 89a tot en met 89f, 128a en 133a treden eerst na vijf jaren of op een bij of krachtens de wet te bepalen eerder tijdstip in werking. Deze termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf jaren worden verlengd. Het tijdstip van inwerkingtreding kan voor de artikelen 89a tot en met 89f anders worden vastgesteld dan voor de artikelen 128a en 133a.

Lees meer: Tweede Kamer stemt over lokaal bindend correctief referendum