Fase

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Formele titel

Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Kamerstuknummer

35144

Inhoud
Initiatiefnemers zijn van mening dat alle stemgerechtigden en personen die een bepaald (politiek) ambt bekleden uitsluitend de Nederlandse belangen behoren te dienen, zodat de (schijn) van dubbele loyaliteit in het openbaar bestuur wordt voorkomen. Daartoe regelt dit grondwetsvoorstel in de eerste plaats dat personen die naast de Nederlandse nationaliteit ook een of meerdere vreemde nationaliteiten bezitten worden uitgesloten van het actieve kiesrecht. Daarnaast wordt voorgesteld in de Grondwet op te nemen dat enkel personen met uitsluitend de Nederlandse nationaliteit mogen worden aangesteld en/of worden benoemd als bepaalde (politieke) ambtsdragers.

De initiatiefnemers hebben dit wetsvoorstel bij brief van 8 januari 2024 (TK, 4) ingetrokken.

Dit is de eerste lezing (het overwegings- of verklaringsvoorstel) van deze grondwetswijziging.

Beoogde datum indiensttreding
Procedure grondwetsherziening