Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Voorstel van wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid
Kamerstuknummer
34699
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Het onderhavige wetsvoorstel strekt hiertoe, althans voor zover het betreft de in de brief genoemde wijzigingen die betrekking hebben op het verschuldigd zijn van een transitievergoeding bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsonge-schiktheid. De in dezelfde brief aangekondigde wijziging van de zogenoemde ketenbepaling in relatie tot seizoensarbeid is inmiddels opgenomen in de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en met ingang van 1 juli 2016 in werking getreden.

Op 5 juli 2018 aangenomen door de Tweede Kamer en op 10 juli 2018 door de Eerste Kamer.

Datum inwerkingtreding
Treedt in werking met ingang van 1 januari 2020, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel C, II, III, IV, onderdeel B, en VI, tweede en derde lid, die in werking treden met ingang van 1 april 2020.

Inwerkingtreding