Fase

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Formele titel

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van een elfde gemeente aan het experiment

Kamerstuknummer

36279

Inhoud

Het wetsvoorstel betreft een wijziging in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen. Op 1 juli 2020 is deze wet in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om een experiment met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen uit te voeren. De levering aan en de verkoop van de ten behoeve van het experiment geteelde hennep in coffeeshops zou plaatsvinden in maximaal tien gemeenten. Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.