Fase
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende regels voor het vaststellen van parkeertarieven per minuut bij kortdurend parkeren (Wet vaststelling parkeertarieven per minuut)
Kamerstuknummer
33707

Inhoud
Bij parkeren wordt er betaald per tijdvak vastgesteld door de aanbieder. Hierdoor is er vaak sprake van onnodige betaling voor niet gebruikte parkeertijd en dat vindt de indiener principieel een ongewenste situatie. Een logische oplossing hiervoor is dat zo eerlijk mogelijk wordt afgerekend naar daadwerkelijk gebruik.

Beooogde datum indiensttreding
Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eenenzestigste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.