Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten
Kamerstuknummer
34857
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Op grond van de Jeugdwet dienen gemeenten ervoor te zorgen dat er voor jeugdigen en hun ouders voldoende jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering beschikbaar is. De Wmo 2015 is gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Dit wetsvoorstel bevat twee wijzigingen van deze wetten:

  • De herinvoering van een delegatiebepaling om regionale samenwerking af te kunnen dwingen.
  • De invoering van een delegatiebepaling om uitvoeringslasten te kunnen verminderen.

Aangenomen 18 december 2018 door de Tweede Kamer en op 22 januari 2019 door de Eerste Kamer.

Beoogde datum inwerkingtreding

  1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
  2. Artikel III werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Staatsblad
Wettekst nog niet gepubliceerd.

Inwerkingtreding