Fase
Aangemeld voor plenaire behandeling in EK
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Peters houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)
Kamerstuknummer
33328

Inhoud:
Dit wetsvoorstel heeft als doel het transparanter maken van overheden en semi-overheden, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie beter wordt bediend. Dit gebeurt door de actieve informatieplicht te versterken en door informatie elektronish toegankelijk te maken zodat deze ook kan worden hergebruikt. De reikwijdte van de wet wordt verbreed, omdat bijna alle overheidsorganen en semi-publieke instellingen onder de wet komen te vallen. De wet voorziet tevens in de instelling van een Informatiecommissaris die kan adviseren en in beroep beslist.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 19 april 2016.De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning BiZa/AZ) heeft op 15 januari 2019 de brieven van de initiatiefnemers van 2 januari 2019 (EK, M) en van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 januari 2019 (EK, L) over de resultaten van hun overleg inzake het wetsvoorstel voor kennisgeving aangenomen en besloten de behandeling en afhandeling van de novelle 35.112 door de Tweede Kamer af te wachten alvorens het voorbereidend onderzoek met betrekking tot dit initiatiefvoorstel te laten plaatsvinden.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel 3.2, dat in werking treedt vijf jaar na dit tijdstip.