Fase
Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Peters houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)
Kamerstuknummer
33328
Staatsbladnummer(s)

Inhoud
Dit wetsvoorstel heeft als doel het transparanter maken van overheden en semi-overheden, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie beter wordt bediend. Dit gebeurt door de actieve informatieplicht te versterken en door informatie elektronisch toegankelijk te maken zodat deze ook kan worden hergebruikt. De reikwijdte van de wet wordt verbreed, omdat bijna alle overheidsorganen en semi-publieke instellingen onder de wet komen te vallen. De wet voorziet tevens in de instelling van een Informatiecommissaris die kan adviseren en in beroep beslist.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 19 april 2016 en op 5 oktober 2021 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen door de Eerste Kamer.

Inwerkingtreding

  1. Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen 3.2, 8.2, 8.4, en 9.61 in werking met ingang van de eerste dag van de zevende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  2. Artikel 3.2 treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  3. De artikelen 8.2, 8.4, en 9.61 treden in werking met ingang van de eerste dag van de derde maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, met dien verstande dat tot de datum van inwerkingtreding, bedoeld in het eerste lid, in deze artikelen voor ┬źdeze wet┬╗ wordt gelezen: Wet openbaarheid van bestuur.
Inwerkingtreding