Fase
Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen
Kamerstuknummer
34781

Inhoud
Met dit wetsvoorstel wordt de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwo-ningen geschrapt en zijn nieuwe gasaansluitingen voor woningen niet meer verplicht. Dit heeft als doel de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie te ondersteunen. Het schrappen van de aansluitplicht voor woningen is nodig om aardgasloos bouwen als nieuwe heldere norm te introduceren, en dus om te voorkomen dat er onnodig gasleidingen of -netten worden aangelegd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.