Fase

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling

Formele titel

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Kamerstuknummer

36288

Inhoud

Het wetsvoorstel regelt dat niet langer iedere gemeente waar een ingezetene van Nederland zich aanmeldt, maar de gemeente waar de ingezetene woont, verantwoordelijk wordt voor het verstrekken van voorziening voor beschermd wonen (woonplaatsbeginsel). Sinds 2015 is beschermd wonen de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De middelen om dit mogelijk te maken zijn nu nog verdeeld over zogenaamde centrumgemeenten. Als gevolg hiervan kunnen niet alle gemeenten beschermd wonen adequaat uitvoeren. Dit voorstel regelt dat de gemeente waar de inwoner woont, automatisch verantwoordelijk is voor het verstrekken van voorziening voor beschermd wonen.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lees meer