Fase
Aangemeld voor plenaire behandeling in TK
Formele titel
Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker
Kamerstuknummer
34542

Inhoud
Dit wetsvoorstel wijzigt de Gemeentewet en de Wet milieubeheer, waardoor gemeenten verplicht worden de rioolheffing en de afvalstoffenheffing uitsluitend te heffen van de gebruiker. Nu worden deze heffingen nog vaak volledig of grotendeels bij de eigenaren van onroerende zaken neergelegd.

Beoogde datum inwerkingtreding
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.